Reducera digital affärsrisk – 5 tips för hållbar digital säkerhet

Publicerad 2021-08-26 | Författare Christoffer Widjeback


IT-säkerhetsrisk är inte längre bara en IT-risk. Det är en affärsrisk. En digital affärsrisk. Så låt oss prata om digital säkerhet i stället för IT-säkerhet. Fler och fler företag blir beroende av digitala kanaler för att kunna bedriva sin verksamhet och att se digitala processer som något annat än en central process är inte längre ett alternativ. Oavsett om den digitala processen är en kanal mot era kunder eller ett internt verktyg så finns det anledning att säkerställa hållbarheten över tid. Digital säkerhet är då en mycket viktig faktor. För både er och er kund.

Är vi utsatta och är det krångligt med digital säkerhet?

Vårt mest generella påstående huruvida en verksamhet är utsatt för risk eller inte, är ”har ni pengar så är ni i riskzonen”. Men det är givetvis varierande beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Detta påverkar såklart behovet av digital säkerhet, där investeringarna blir större ju större skyddsbehovet är i kombination med verksamhetens storlek. Det finns således ingen standardlösning för alla säkerhetsbehov. Men en bra måttstock är att IT-säkerheten inte skall kosta mer än risken man är utsatt för.

Vad är det vi ska skydda och mot vad?

Målet med digital säkerhet är att säkerställa att de digitala processerna fungerar utan avbrott och att data inte läcker från företaget. Så långt är det ganska enkelt. Dock är metoderna för att störa IT-system och stjäla eller exponera data många. Det kan vara skadlig kod, felkonfigurerade system, dåligt utvecklade applikationer, identitetsstöld, osäkra nätverk, bristande rutiner och riskbenägna användare m.m. som är en incidenttrigger. Eller flera metoder i kombination i komplexa kedjor. Det kan då upplevas krångligt, kanske så krångligt så att det skjuts på framtiden? Men så behöver det såklart inte vara, och har ni inte påbörjat arbetet med er digitala säkerhet så kan små och enkla åtgärder göra stor skillnad.

5 tips för hållbar digital säkerhet

Digitala verktyg och processer innehåller olika teknikområden som i sin tur kräver olika åtgärder för att fungera säkert. Men teknik är inte allt. Vad är viktigast att skydda? Finns det kända eller okända sårbarheter? I vilken ordning skall åtgärder genomföras? Hur skall det hanteras över tid? Det kan lätt bli lite rörigt, så det är inte fel att ta lite hjälp på vägen. Då kommer arbetet gå galant! Vi har listat 5 tips som strukturerar upp områden att arbeta med. När ni har kontroll i dess områden kommer ni ha reducerat er digitala affärsrisk betydligt.

  • Säkerhetstester

Genomför säkerhetstester på er IT-miljö. Börja med det mest kritiska och arbeta er igenom miljön. Det kan exempelvis vara e-handelsplattformen, klienter eller viktiga applikationer. Säkerhetstesterna ger sedan en bild över vilka sårbarheter som finns och vad som behöver åtgärdas.

  • Tekniska verktyg

Ibland räcker det med en robust konfiguration av infrastruktur och system för att det skall vara tillräckligt säkert, men ibland kan man också behöva investera i tekniska säkerhetslösningar för att exempelvis upptäcka eller motverka incidenter. Det är dock viktigt att tänka på att tekniska verktyg kan behöva regelbundet underhåll och bevakning för att det skall göra nytta. Poängen är att det skall ge en bild av vad som har hänt, så att befintligt skydd kan förbättras över tid.

  • Processer och rutiner

Det kanske viktigaste området för hållbar digital säkerhet är processer och rutiner. Det som kan vara bra att fundera på är om er identitets- och lösenordshantering är tillräcklig, att säkerhetsuppdateringar installeras löpande, att backup genomförs regelbundet, att det finns en process för incidentupptäckt samt incidenthantering m.m. Därtill blir det också viktigt att de personer som antingen använder eller förvaltar digitala verktyg förstår vad som är riskabelt, vilket kan uppnås genom uppföranderegler och regelbunden säkerhetsutbildning.

  • Riskanalys

Genomför en kvantitativ riskanalys. Identifiera vilka risker ni tror är utsatta för, vad sannolikheten är att det inträffar och värdera i pengar vad konsekvensen för en incident sedan skulle kunna vara. Lägg till kostnader för att reducera risken. Detta blir sedan underlag för prioritering och rationella affärsmässiga beslut.

  • Strategi

Med ovan som underlag, lägg en strategi. Identifiera ert nuläge och önskade målläge. Planera arbetet och genomför. För varje steg som genomförs så blir den digitala affärsrisken mindre och er kärnaffär kan fortsätta med bibehållet marknadsförtroende.

 

Om oss

Promobility accelererar digitalisering med affärsdriven säkerhet i fokus. Vi låter inte säkerhet vara ett hinder för digitalisering utan verkar för att reducera digital affärsrisk.

Läs mer:

Strategi och riskhantering

Penetrationstest och sårbarhetsgranskning

 

Promobility är en IT-partner inom mobilitet och digital säkerhet. Vi arbetar med teknisk och strategisk rådgivning inom Mobile Device Management (MDM), Enterprise Mobility Management (EMM), Unified Endpoint Management (UEM), IT-säkerhet, iOS och Android-utveckling m.m. Vi är baserade i Stockholm och Karlstad men arbetar över hela Sverige och Skandinavien.

Integritetspolicy

© Copyright 2021 Promobility